• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ : 02 - 6966305

 • นายทศพล ถาวร

  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  โทรศัพท์ : 02 - 6966311

 • นางสาวณัฐชริการ์ รุกิจเจริญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์ : 02 - 6966308

 • นายบุญเลิศ วั่นเส็ง

  พนักงานสถานที่
  โทรศัพท์ : 02 - 6966305

 • นางสาวเยาวลักษณ์ พวงเงิน

  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 02 - 6966305

 • นางสาวนิศากร โกศล

  นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ 02-6966308

 • นางวารินทร์ ขาวบริสุทธิ์

  พนักงานสถานที่    

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601