• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ตำแหน่ง    

อาจารย์ประจำหลักสูตร RAFFLES INTERNATIONAL COLLEGE

การศึกษา

2547   ศิลปดุษฏีบัณฑิต (สิ่งทอ) สถาบันศิลปะและการออกแบบ เบอร์มิงแฮม เมือง เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร

2541   ประกาศนียบัตร Ecole  National Superiere Industrial กรุงปารีส ประทศฝรั่งเศส
           (ทุนสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศส)

2539   ศิลปมหาบัณฑิต (Visual Art) University of South Australia เมืองอะดิเลค ประเทศออสเตรเลีย        

2536   ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601