• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

ตำแหน่ง              ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา            - ศศ.บ.(เกียรตินิยมดี) สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                     - M.A (English) Central Missouri State University, U.S.A

                     - ภาษาอัตาเลียน Universita Italiana per Stranieri (Perugia) และประวัติศาสตร์

                     ศิลปะสมัยใหม่ของอิตาลี Universita di Roma

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601