• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

การศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง การสอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีศึกษา) เอกดนตรีไทย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติ

- รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการละคอน (พฤศจิกายน 2555 – กรกฎาคม 2557)
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน)

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

- ตำราพินิจดนตรีไทย เล่ม 1 และเล่ม 2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2555 โดยได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการ ศึกษา 2551
- บทความวิชาการเรื่อง “ย้อนอดีตจากการประชัน สู่การประกวดดนตรีไทย” ตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมสาร ปีที่ 7 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2555)
- บทความวิชาการเรื่อง “ประวัติความเป็นมาในการบันทึกโน้ตเพลงไทย” ตีพิมพ์ในวารสาร ศิลปกรรมสาร ปีที่ 8 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2556)
- กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค และระดับชาติ พ.ศ.2555 – 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- ร่วมแสดงผลงานการประพันธ์เพลงในโครงการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2553 – 2554)
 
 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601