• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

การศึกษา

- 2538-2542 ศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2542-2546 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ

- 2543 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 12
- 2545 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

- 2552 การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย “ ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 7 ”
- 2554 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่ม 1-2-3 ครั้งที่ 1
- 2555 การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2556 การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง “สติมา”
- 2557 การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 
 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601