• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
  ตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Full-time Faculty Member, Department of Operations Management
Department of Operations Management [สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ]
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ :
• B.Eng. (Industrial Engineering), Kasetsart University
• M.B.A. (Management of Technology), Asian Institute of Technology
• Ph.D. Asian Institute of Technology

Area of Specialization
- Quality Management
- Process Improvement
- Customer Need Analysis

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601