พิมพ์
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User หมวด: research ฮิต: 880

ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

         โครงการวิจัย: ละครร่วมสมัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอาเซียน: กรณีศึกษา (Contemporary Theatre and Performance for Social Change in ASEAN: Case Studies) นี้ เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Preliminary Research) ที่ต้องการสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มละคร ศิลปิน และผลงานละครเวทีร่วมสมัยในสามประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ ไทย นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลแวดล้อมเชิงเอกสารแล้ว ยังได้รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามในประเทศฟิลิปปินส์ (11 พ.ค. – 15 พ.ค. 2558) (ค.ศ. 2015) อินโดนีเซีย (5 ส.ค. – 11 ส.ค. 2558) (ค.ศ. 2015) และ ไทย (30 ก.ค. 58 – 20 ส.ค. 2561) (ค.ศ. 2018) ด้วยการสัมภาษณ์ เยี่ยมชมสถานที่ และศึกษาผลงานการแสดง เพื่อนาไปสู่การคัดเลือกกลุ่มละครและผลงานบางส่วนที่จะนามาเป็นกรณีศึกษาของสามประเทศเพื่อการเปรียบเทียบเบื้องต้น ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มละครที่มีประวัติการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความต่อเนื่องยาวนานและมีพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะร่วมสมัยที่โดดเด่น อ่านเพิ่มเติม