• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547
 • ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2554
 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601