พิมพ์
วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User หมวด: ศิลปกรรมสาร ฮิต: 5192

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.มัทนี  รัตนิน

ศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  มกราภิรมย์

ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน

ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์  นาคบัว

ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์

รองศาสตราจารย์ฉันทนา  เอี่ยมสกุล

รองศาสตราจารย์ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์

รองศาสตราจารย์ปรีชา  อมรรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  กงกะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ขวัญ  พลจันทร์

คณะทำงาน

1.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะทำงาน
3.หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน คณะทำงาน
4.หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะทำงาน
5.หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะทำงาน
6.อาจารย์ศรุพงษ์  สุดประเสริฐ คณะทำงาน
7.อาจารย์สรรพจน์  มาพบสุข คณะทำงาน
8. อาจารย์รัชภูมิ  ปัญส่งเสริม คณะทำงาน
9.เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะทำงาน
10.นางสาวพัชรา  บุญมานำ คณะทำงานและเลขานุการ