• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ส่งต้นฉบับออนไลน์  ฟอร์มยืนยันความเป็นเจ้าของต้นฉบับ  ดาวน์โหลดต้นฉบับ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

หรือส่งทาง e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวินัย ทองกร
งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ม.18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 696 6318

ฮิต: 5538

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.มัทนี  รัตนิน

ศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  มกราภิรมย์

ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน

ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์  นาคบัว

ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์

รองศาสตราจารย์ฉันทนา  เอี่ยมสกุล

รองศาสตราจารย์ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์

รองศาสตราจารย์ปรีชา  อมรรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  กงกะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ขวัญ  พลจันทร์

คณะทำงาน

1.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะทำงาน
3.หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน คณะทำงาน
4.หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะทำงาน
5.หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะทำงาน
6.อาจารย์ศรุพงษ์  สุดประเสริฐ คณะทำงาน
7.อาจารย์สรรพจน์  มาพบสุข คณะทำงาน
8. อาจารย์รัชภูมิ  ปัญส่งเสริม คณะทำงาน
9.เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะทำงาน
10.นางสาวพัชรา  บุญมานำ คณะทำงานและเลขานุการ

 

 

ฮิต: 5193

1 เกณฑ์การพิจารณาบทความมีดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและโครงสร้าง ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจน ของการนำเสนอและการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2 บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่ง สิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

 

ประเภทและรูปแบบของผลงานวิชาการ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในศิลปกรรมสาร 

จะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน/ต่อบทความ 

1 บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ กล่าวคือ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุสมผล ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ตีความและสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

2 บทความทางวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของคนอื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ที่สำคัญแก่คนทั่วไป

 

ข้อกำหนด

      ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิง Download

 

 

ฮิต: 5581

แนวทางและรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย ต้องมีเนื้อหา ดังนี้

1 ชื่อเรื่อง (Title) 

ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไป ชื่อเรื่อง ต้นฉบับภาษาไทยให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทยก่อนแล้ว ตามด้วยภาษาอังกฤษ

2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด (Authors) 

ให้ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็มของผู้เขียนทุกคน และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด

3 บทคัดย่อ (Abstract) 

ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 350 คำ (บทคัดย่อที่เขียนควรเป็นแบบ Indicative Abstract คือ สั้นและตรงประเด็นและให้สาระสำคัญเท่านั้น ไม่ควรเขียนแบบ Informative Abstract ตามแบบที่เขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

4 คำสำคัญ (Keywords) 

กำหนดคำสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ทำคำค้นในระบบฐานข้อมูล ที่คิดว่า ผู้ที่จะค้นหา บทความควรใช้ ให้ระบุทั้งคำในภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา อย่างละไม่เกิน 5 คำ

5 บทนำ (Introduction) 

อธิบายถึงที่มาและความสำคัญของปัญหาและเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาวิจัย  หรือให้ข้อมูลทางวิชาการ                ที่มีการตรวจเอกสาร (Literature Review) พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย/งานวิชาการ

6 วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) : กรณีที่เป็นบทความวิจัย

อธิบายกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยบอกรายละเอียดของวิธีการศึกษา สิ่งที่นำมาศึกษา จำนวน ขนาด ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา  อธิบายแบบแผนการวิจัย การเลือกตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

7 ผลการวิจัย (Research Results) : กรณีที่เป็นบทความวิจัย

เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็นตามลำดับขั้นตอนของการวิจัย ถ้าผลไม่ซับซ้อนและมีตัวเลขไม่มาก ควรใช้คำบรรยายแต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรมาก ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิแทน โดยไม่ควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยต้องมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุปเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ถ้ามี)

8 การอภิปรายผล การวิจารณ์และสรุป ข้อเสนอแนะ  (Discussions, Conclusions, and Recommendations) 

เป็นการชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงกับวัตถุประสงค์/สมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นคำถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการทำวิจัยต่อไป

9 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 

ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากที่ใดบ้าง

 

 

ฮิต: 4685

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601