• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.มัทนี  รัตนิน

ศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  มกราภิรมย์

ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน

ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์  นาคบัว

ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์

รองศาสตราจารย์ฉันทนา  เอี่ยมสกุล

รองศาสตราจารย์ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์

รองศาสตราจารย์ปรีชา  อมรรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  กงกะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ขวัญ  พลจันทร์

คณะทำงาน

1.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะทำงาน
3.หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน คณะทำงาน
4.หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะทำงาน
5.หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะทำงาน
6.อาจารย์ศรุพงษ์  สุดประเสริฐ คณะทำงาน
7.อาจารย์สรรพจน์  มาพบสุข คณะทำงาน
8. อาจารย์รัชภูมิ  ปัญส่งเสริม คณะทำงาน
9.เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะทำงาน
10.นางสาวพัชรา  บุญมานำ คณะทำงานและเลขานุการ

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601