• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ชื่อหลักสูตร  ย่ามไหมใจมือ (การเย็บย่ามผ้าไหมด้วยมือ)
ผู้สอน  อาจารย์อัฒฑวินทร์  ธนเดชสำราญพงษ์

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเย็บย่ามด้วยมือ ผ่านการปฏิบัติ เรียนรู้ขั้นตอนการการเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน (เนา สอย ด้นถอยหลัง) การสร้างแบบย่าม เย็บชิ้นงานด้วยวิธีการด้นถอยหลัง การประกอบย่ามด้วยการเนา และสอยกุ๊นขอบย่าม การทำพู่ประดับย่าม ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปเป็นงานอดิเรก สร้างสรรค์ย่ามไว้ใช้งานด้วยตนเอง ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือเป็นพื้นฐานในการเย็บย่ามที่ใช้เทคนิคการเย็บที่
ซับซ้อนสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่างๆต่อไป                      
จำนวนรับ 20 คน
ระยะเวลาสอน  1 วัน/ 5 ชม.
ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท (รวมอุปกรณ์)
วัน/เวลา อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม ึคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


ผู้เรียนจะได้ทำกระเป๋าย่าม 1 ใบ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆได้แก่
   - ผ้าไหมสำหรับตัวย่ามและซับใน
   - ผ้ากุ๊นขอบ
   - ด้ายสำหรับเย็บย่ามและซับใน
   - เข็มสอย
   - กรรไกรขลิบด้าย
   - ไหมสำหรับทำพู่
   - เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆจำพวก ลูกปัดต่างๆ หินสี

* เมื่อชำระค่าสมัครแล้วกรุณาส่งหลักฐานการสมัครทาง Inbox Facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Line ศิลปกรรมศาสตร์ มธ. โดยระบุชื่อ - สกุล และชื่อหลักสูตรที่สมัคร

ตารางการเรียนการสอน

วันที่สอน

เวลา

หัวข้อบรรยาย

ผู้สอน

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

10.00-11.00 น.

พื้นฐานการเนาผ้า สอยผ้า และการด้นถอยหลัง

อาจารย์อัฒฑวินทร์  ธนเดชสำราญพงษ์

 

11.00- 12.00 น.

สร้างแบบ ตัดชิ้นงาน เย็บชิ้นงาน

 
 

13.00- 14.00 น.

เย็บชิ้นงาน (ต่อ)

 
 

14.00- 15.00 น.

ประกอบชิ้นงานตัวนอกและซับใน   

 
 

15.00-16.00 น.

กุ้นขอบและทำพู่ประดับย่าม

 

 

ฮิต: 409

 

ชื่อหลักสูตร  วาดภาพสีน้ำภาพอาคารและทิวทัศน์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Cityscape Sketching Workshop
ผู้สอน  อาจารย์วนนท์  รักศิริพงษ์
ศิลปินสีน้ำอิสระ


รายละเอียดของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำตั้งแต่
การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างภาพอาคารทิวทัศน์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนรับ  20  คน
ระยะเวลาสอน 1 วัน/6 ชม.
ค่าลงทะเบียน   1,500 บาท 
สำหรับคนไม่มีอุปกรณ์ 1,800 (รวมค่าอุปกรณ์)
วัน/เวลา  อาทิตย์ 16  มิถุนายน  2562 10.00 -16.00 น.   
สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมท อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ผู้เรียนจะได้รับอุปกรณ์สีน้ำเบื้องต้น เช่น กระดาษ ภู่กัน จานผสมสี กระดานรองเขียน

* เมื่อชำระค่าสมัครแล้วกรุณาส่งหลักฐานการสมัครทาง Inbox Facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Line ศิลปกรรมศาสตร์ มธ. โดยระบุชื่อ - สกุล และชื่อหลักสูตรที่สมัคร

ตารางการเรียนการสอน

วันที่สอน

เวลา

หัวข้อบรรยาย

ผู้สอน

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

10.00-12.00 น.

บรรยายเทคนิค การร่างภาพและระบายสีน้ำ ในหัวข้อทิวทัศน์เมือง

อาจารย์วนนท์  รักศิริพงษ์

 

11.00- 12.00 น.

ฝึกปฏิบัติการร่างภาพและระบายสีน้ำ

 
 

13.00- 15.00 น.

ลงพื้นที่วาดภาพอาคารและทิวทัศน์ใมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 

15.00- 16.00 น.

ท่าพระจันทร์
นำเสนอผลงานและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงาน

 

 

ฮิต: 514

ชื่อหลักสูตร  วาดภาพสีน้ำ  ภาพน้องหมา-น้องแมว
(Water Color Cat & Dog Painting Workshop)
ผู้สอน  อาจารย์ชัชวาลย์ รักษา
ศิลปินสีน้ำอิสระ

รายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาและปฏิบัติพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวาดภาพสุนัชและแมว ได้อย่างสวยงาม
จำนวนรับ  20  คน
ระยะเวลาสอน 1 วัน/ 5 ชม.
ค่าลงทะเบียน   สำหรับผู้มีอุปกรณ์ 1,500 บาท  
สำหรับคนไม่มีอุปกรณ์ 1,800 (รวมอุปกรณ์)
วัน/เวลา  อาทิตย์ 9  มิถุนายน  10.00-16.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมท อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ผู้เรียนจะได้รับอุปกรณ์สีน้ำเบื้องต้น เช่น กระดาษ ภู่กัน จานผสมสี กระดานรองเขียน

* เมื่อชำระค่าสมัครแล้วกรุณาส่งหลักฐานการสมัครทาง Inbox Facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Line ศิลปกรรมศาสตร์ มธ. โดยระบุชื่อ - สกุล และชื่อหลักสูตรที่สมัคร

 ตารางการเรียนการสอน

วันที่สอน

เวลา

หัวข้อบรรยาย

ผู้สอน

 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

10.00-12.00 น.    

เทคนิคการร่างภาพและระบายสีน้ำ ภาพแมว 

อาจารย์ชัชวาลย์ รักษา

 

13.00- 15.00 น.

เทคนิคการร่างภาพและระบายสีน้ำภาพหมา

 
 

15.00- 16.00 น.

นำเสนอผลงานและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงาน

 

 

ฮิต: 1475

ชื่อหลักสูตร Surface Design มัด เย็บ ย้อม
ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร์ ใจเที่ยง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภร์


รายละเอียดของหลักสูตร   เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้ว
ยการกันสี (resist) ด้วยการมัด เย็บ และ ใช้อุปกรณ์กันสี ย้อมด้วยสีธรรมชาติ
และสีเคมี
จำนวนรับ 20 คน
ระยะเวลาสอน  1 วัน/ชม.
ค่าลงทะเบียน  1,800 บาท  (รวมค่าอุปกรณ์)
วัน/เวลา   เสาร์ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-16.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม อาคารปฏิบัติการ (โรงทอ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ผู้เรียนจะได้ผ้ามัดย้อมขนาด 30x30cm จำนวน 3 ผืน
และอุปกรณ์สร้างลาย พร้อมสีย้อมเย็น

* เมื่อชำระค่าสมัครแล้วกรุณาส่งหลักฐานการสมัครทาง Inbox Facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Line ศิลปกรรมศาสตร์ มธ. โดยระบุชื่อ - สกุล และชื่อหลักสูตรที่สมัคร

ตารางการเรียนการสอน

วันที่สอน

เวลา

หัวข้อบรรยาย

ผู้สอน

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 

10.00-12.00 น.

บรรยายเรื่องสีย้อมทั้งผ้าและเคมี สอนเทคนิคการพับ และการใช้อุปกรณ์มัดย้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร์  ใจเที่ยง

 

13.00- 16.00 น.

ฝึกปฏิบัติการเย็บ ย้อม   

 

 

ฮิต: 419

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601