• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 หลักสูตร Basic Acting Workshop
รายละเอียดของหลักสูตร
  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเริ่มสนุกกับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการแสดง ให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเครื่องมือทางการแสดงของตนเองทั้งร่างกาย เสียงและจินตนาการ เสริมสร้างความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงและการพูดต่อหน้าชุมชน

  - เสาร์ที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น
  - จำนวน 12 ชั่วโมง ค่าสมัคร 4,000 บาท รับจำนวน 20 คน
  - สถานที่เรียน ห้องนาฏศิลป์สากล ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
  - คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  อายุ 16 ปี ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การแสดงมาก่อน
 

ตารางการอบรม

 ส.23 พฤศจิกายน 2562

 

    09.00 – 12.00 น.   

การแสดงเบื้องต้น ฝึกเครื่องมือการแสดง เรียนรู้เรื่องร่ายกายและเสียง
โดยอาจารย์สุชาวดี เพชรพนมพร

    13.00 – 16.00 น.       

เทคนิคการฝึกสมาธิของนักแสดง
การจินตนาการตามเรื่อง
โดยอาจารย์สุชาวดี เพชรพนมพร

 อา.24 พฤศจิกายน 2562

 

    09.00 – 12.00 น.       

Basic การตีความ และ การ Improvisation อย่างง่าย
โดยอาจารย์สุชาวดี เพชรพนมพร

    13.00 – 16.00 น.       

ฝึกซ้อมและเตรียมการแสดง
โดยอาจารย์สุชาวดี เพชรพนมพร

 

 

หลักสูตร Basic Textile and Fashion Design
รายละเอียดหลักสูตร
เพือมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   หลักสูตรนี้เน้นให้ความรู้และประสบการณ์ผ่านการลงมือทำด้วยตนเองในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานสิ่งทอและแฟชั่น ผ่านกระบวนการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้เรียนทุกคนจะมีผลงานจริงที่สำเร็จแล้วเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร
  - เสาร์ที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น
  - จำนวน 12 ชั่วโมง ค่าสมัคร 4,000 บาท รับจำนวน 30 คน
  - สถานที่เรียนห้อง Pattern ห้องจักร ชั้น 3 และ อาคารปฏิบัติการ (โรงทอ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มธ. ศูนย์รังสิต
  - คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  อายุ 16 ปี ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การ ออกแบบ Textile และ Fashion มาก่อน

ตารางการอบรม

ส.23 พฤศจิกายน 2562

 

 09.00 – 12.00 น.   

พื้นฐานการออกแบบ Textile และ Fashion และฝึกปฏิบัติการออกแบบ
โดย  ผศ. ดร.วิทวัน จันทร อ.ดร.วุฒิไกร  ศิริผล

13.00 – 16.00 น.

ฝึกปฏิบัติการตกแต่งพื้นผิวผ้า ด้วยเทคนิค Heat- transform โดย  ผศ. ดร.วิทวัน จันทร
อ.ดร.วุฒิไกร  ศิริผล

อา.24 พฤศจิกายน 2562

 

09.00 – 12.00 น.

พื้นฐานการทำ Pattern
โดย อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัชญา วันจันทร์

13.00 – 16.00 น.

ปฏิบัติการตัดเย็บ และนำเสนอผลงาน
โดย อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
ผศ.จิรัชญา วันจันทร์

 * เมื่อชำระค่าสมัครแล้วกรุณาส่งหลักฐานการสมัครมาที่ Line ศิลปกรรมศาสตร์ มธ. พร้อมทั้งระบุชื่อ - สกุล และชื่อหลักสูตรที่สมัคร

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601