พิมพ์
วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 320

อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ , อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี หัวหน้าสาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัชญา วันจันทร์ นำผลงานการผลิตของนักออกแบบเยาวชนชาวภูฏานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ พร้อมด้วย การแสดงวีรชัยลิง และศิลปะการแสดงมวยคาดเชือก พร้อมกันนั้น คณบดี นำบรรยายการอนุรักษ์ผ้าไทยโบราณ ในงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ภูฏาน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ร่วมกับ สถาบันสิ่งทอหลวงแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Royal Textile Academy) ระหว่างวันที่ 23-27 กย.62 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน