พิมพ์
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 2509
 

นิทรรศการศิลปะนานาชาติพหลพักตรารามายณะ
The Many Faces of Ramayana

30 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับผลงานศิลปะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากมหากาพย์รามายณะ
      องค์การยูเนสโก ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยการสนับสนุนจากเครื่องสำอางค์โซลวาซู (Sulwhasoo) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ | The Many Faces of Ramayana” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
      มหากาพย์รามายณะเป็นวรรณคดีที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชีย ในแต่ละประเทศมีรูปแบบการแสดงออกที่โดดเด่นงดงาม ทำให้มหากาพย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมร่วมที่แตกต่างหลากหลายมาจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการ “พหลพักตรารามายณะ” มุ่งสะท้อนวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผ่านผลงานศิลปะจากศิลปินนานาชาติ
ซึ่งตีความและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์ในเอเชียผ่านภาพการแสดง การขับร้อง ดนตรี หัตถศิลป์เครื่องแต่งกายและฉาก ไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
      ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ เป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจะนำมาจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2562 รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยศิลปินทุกท่านที่ผลงานได้รับเลือกให้ได้ร่วมแสดง
จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การยูเนสโก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทของงานศิลปะ

      เป็นผลงาน 2 มิติ ประเภทต่างๆ เช่น จิตรกรรม วาดเส้น ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปะจากสื่อดิจิตัล ฯลฯ ซึ่งไม่จำกัดรูปแบบการแสดงออก สามารถส่งได้ทั้งแบบอนุรักษ์ดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปกรรม

      เปิดรับผลงานจากศิลปิน ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไขข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าร่วมแสดง
       - ศิลปินทุกท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกได้ท่านละ 1 ชิ้นงาน
       - เป็นผลงาน 2 มิติ ไม่จำกัดเทคนิค
       - เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยตัวเอง ต้องปรากฏลายเซ็นของศิลปินกำกับอยู่ (หากไม่ปรากฏลายเซ็นของศิลปิน จะไม่ได้รับการพิจารณา)
       - ขนาดของผลงาน ไม่ต่ำกว่า 40X60 ซม. และไม่เกินกว่า 80X120 ซม.
       - ผลงานทุกประเภทต้องสามารถม้วนใส่กระบอก และจัดส่งทางไปรษณีย์ได้
       - ผลงานทุกประเภท ต้องมีน้ำหนักรวมหีบห่อแล้วไม่เกิน 2 กิโลกรัม

ขั้นตอนการจัดส่งผลงาน
การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

1.รอบแรก คัดเลือกผลงานจากภาพถ่าย

   - ศิลปินต้องส่งภาพถ่ายของผลงาน จำนวน 1 ภาพ เพื่อใช้สำหรับการคัดเลือก โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดเลือกในรอบแรก  โดยส่งเป็นไฟล์สกุล JPEG ความละเอียด 220-300 dpi, RGB ขนาดใหญ่กว่า 1 MB แต่ไม่เกิน 5 MB และต้องเห็นลายเซ็นของศิลปิน

   - กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร

   - ส่งภาพถ่ายผลงานพร้อมใบสมัครมาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ส่งเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น)

   - กำหนดส่งภาพถ่ายผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562 หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

   - จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ www.fineart.tu.ac.th และส่งอีเมลหรือโทรแจ้ง

2. รอบสอง รอบส่งผลงานจริงเข้าร่วมแสดง

-    ศิลปินที่ได้รับการติดต่อว่าผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้ส่งผลงานจริงภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

-    กรุณาม้วนผลงานใส่กระบอกที่แข็งแรง และ มีความยาวของกระบอกไม่เกิน 95 เซนติเมตร เพื่อป้องกันผลงานชำรุดเสียหาย โดยมีน้ำหนักรวมหีบห่อไม่เกิน 2 กิโลกรัม

-    ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง มาที่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

-    ศิลปินที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย ให้ส่งผลงานทาง AIR MAIL ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ (PRINTED MATTER) เท่านั้น

หมายเหตุ
    o ศิลปินรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งด้วยตนเอง
    o ศิลปินผู้ส่งผลงานจะต้องไม่ดำเนินการประกันภัยผลงาน
    o กรุณาถ่ายภาพสลิปเลขลงทะเบียนพัสดุส่งมาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ด้วย
    -  สิ้นสุดการรับผลงานจริงวันที่ 20 กันยายน 2562 (จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมแสดง
    -  ทั้งนี้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานที่ส่งเข้ามาอยู่ในสภาพ เสียหายหรือชำรุดในระหว่างการขนส่งเข้าร่วมแสดง และในระหว่างการส่งผลงานกลับคืนยังศิลปิน

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานรอบแรก

ภายใน 15 สิงหาคม 2562

ประกาศผลการตัดสิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้แสดงผลงานในนิทรรศการนานาชาติ "พหลพักตรารามายณะ"

31 สิงหาคม 2562

ส่งผลงานจริง
(ศิลปินจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานมาจัดแสดง)

ภายใน 20 กันยายน 2562

แสดงผลงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2-24 พฤศจิกายน 2562

ส่งผลงานคืน
(ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานคืน)

1-15 ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัคร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-696-6305

โทรสาร: 02-986-8601

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: https://www.facebook.com/FineArtsTU/