พิมพ์
วันจันทร์, 03 กันยายน 2561 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 575

        วิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงได้จัดโครงการ “เสนาะรสดนตรีไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่พ.ศ.2557 สำหรับการบันทึกวิดีทัศน์ในปีนี้ (2561) ประกอบด้วย การเดี่ยวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่ สองชั้น และเพลงสุดสงวน สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย์ โดยอาจารย์สิทธิชัย ศรกาญจน์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และอนุรักษ์เพลงไทยเป็นสมบัติของชาติสืบไป

 

 
Loading Player...
Watching: เดี่ยวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่ สองชั้น โครงการเสนาะรสดนตรีไทย (03:46)
Loading...