• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

        วิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงได้จัดโครงการ “เสนาะรสดนตรีไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่พ.ศ.2557 สำหรับการบันทึกวิดีทัศน์ในปีนี้ (2561) ประกอบด้วย การเดี่ยวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่ สองชั้น และเพลงสุดสงวน สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย์ โดยอาจารย์สิทธิชัย ศรกาญจน์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และอนุรักษ์เพลงไทยเป็นสมบัติของชาติสืบไป

 

 
Loading Player...
Watching: เดี่ยวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่ สองชั้น โครงการเสนาะรสดนตรีไทย (03:46)
Loading...
 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601