พิมพ์
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 726

           วิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงได้จัดโครงการ “เสนาะรสดนตรีไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ศ.2557 สำหรับการบันทึกวิดีทัศน์ในปีนี้ (2560)

ประกอบด้วย เพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง (มือฆ้อง) สำนวนครูสมภพ ขำประเสริฐ บรรเลงโดยครูสมพงษ์ ภู่สร  การเดี่ยวระนาดเอก เพลงกราวใน สามชั้น สำนวนสายพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) โดยครูทัศนัย พิณพาทย์ และการบรรเลงเพลงประกอบการชกมวยไทย โดยครูสมพงษ์ ภู่สร และคณะ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และอนุรักษ์เพลงไทยเป็นสมบัติของชาติสืบไป

 
Loading Player...
Watching: เพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง (มือฆ้อง) โครงการเสนาะรสดนตรีไทย (26:17)
Loading...