• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

           วิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงได้จัดโครงการ “เสนาะรสดนตรีไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ศ.2557 สำหรับการบันทึกวิดีทัศน์ในปีนี้ (2560)

ประกอบด้วย เพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง (มือฆ้อง) สำนวนครูสมภพ ขำประเสริฐ บรรเลงโดยครูสมพงษ์ ภู่สร  การเดี่ยวระนาดเอก เพลงกราวใน สามชั้น สำนวนสายพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) โดยครูทัศนัย พิณพาทย์ และการบรรเลงเพลงประกอบการชกมวยไทย โดยครูสมพงษ์ ภู่สร และคณะ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และอนุรักษ์เพลงไทยเป็นสมบัติของชาติสืบไป

 
Loading Player...
Watching: เพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง (มือฆ้อง) โครงการเสนาะรสดนตรีไทย (26:17)
Loading...
 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601