• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 จัดขึ้น วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601