พิมพ์
วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 717

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ ต้องการเป็นสถาบันทางวิชาการและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับประโยชน์ที่สังคมไทยจะได้รับจากการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการในด้านศิลปกรรม ตามปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นผลจากการศึกษาศิลปกรรม คือ การจรรโลงมนุษย์และสังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ ต้องการเป็นสถาบันทางวิชาการและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับประโยชน์ที่สังคมไทยจะได้รับจากการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการในด้านศิลปกรรม ตามปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นผลจากการศึกษาศิลปกรรม คือ การจรรโลงมนุษย์และสังคม


        ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัส ตราภรณ์ ในหัวข้อ ?วันแม่? เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตระหนักถึงคุณค่าของคำว่า ?แม่? ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติธรรมศาสตร์? โดยเน้นไปยังกลุ่มผู้มาใช้บริการ คือ  ผู้ป่วย ญาติผู้มาดูแลผู้ป่วย และผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย  ซึ่งผลการดำเนินงานโดยการสอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการ อยู่ในระดับ ?มาก? คิดเป็นร้อยละ ๘๐ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเขียนข้อเสนอแนะนำว่า อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้ทุก ๆ ปี เพราะเวลาที่มาโรงพยาบาลระหว่างรอผู้ป่วยจะได้มีกิจกรรมให้ผ่อนคลายความ เครียด จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมาในข้างต้น เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๕  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในดำเนินการบริการวิชาแก่สังคมและประชาชนทั่วไปในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้ ?โครงการศิลปะเพื่อสร้างสุนทรียภาพให้กับบุคคลากร และผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติธรรมศาสตร์ ปีที่ ๓? เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม ในด้านศิลปะการออกแบบให้เข้าถึงสังคมธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องในการส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพให้กับบุคคลากร และผู้มาใช้บริการ ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติธรรมศาสตร์ รังสิต