• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

       นาฏศิลป์เอเชียและนาฏศิลป์สร้างสรรค์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบหนึ่ง สำหรับครูผู้สอนนาฏศิลป์และผู้ที่มีความสนใจทางด้านนาฏศิลป์ ทั้งนี้เพราะเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งครูนาฏศิลป์นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในศาสตร์และทักษะพื้นฐานทาง นาฏศิลป์ที่ดีแล้ว  ยังจะต้องมีความรู้ในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้

          สาขาวิชาโทนาฏยศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูนาฏศิลป์ทางด้านนี้  จึงได้จัดอบรม เรื่องนาฏศิลป์เอเชียและนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ ฝึกฝนความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และพัฒนาความสามารถของตนให้สูงขึ้นอย่างมีมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ทางด้านนาฏศิลป์เอเชียและนาฏศิลป์สร้างสรรค์ไปใช้หรือไป ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601