พิมพ์
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 1244

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาฏลีลาอาเซียน:นาฏศิลป์อินโดนีเชีย

          ปัจจุบันการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศ เพื่อนบ้าน  ทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์อาเซียนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ และผู้ที่สนใจทางด้านนาฏศิลป์  เพื่อเป็นการฝึกทักษะความแตกต่างของนาฏศิลป์เพื่อนบ้าน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แนวทางในการนำไปประยุกต์ สร้างสรรค์งานต่อไป

          ทั้งนี้สาขาวิชาโทนาฏยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนาฏลีลาอาเซียน : นาฏศิลป์อินโดนีเชีย ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนความสามารถทางด้านนาฏศิลป์อาเซียนใน รูปแบบปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นอย่างมีมาตรฐาน