พิมพ์
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Contact us ฮิต: 2006

ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์   026966305       
โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601

โทรศัพท์สายตรง

ภายในศูนย์รังสิต

แผนก /ฝ่าย

026966300

6300

  คณบดี

026966301

6301

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

026966302

6302

  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

026966303

6303

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

026966304

6304

  เลขานุการคณะ

026966305

6305

  งานธุรการ

026966306

026966308

6306

6308

  งานบุคคล

026966306

6306

  รักษาความปลอดภัย/อาคารสถานที่

026966307

6307

  การเงินและบัญชี

026966308

6308

  วิเคราะห์นโยบายและแผน

026966309

6309

  งานพัสดุ

026966311

6311

  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

026966318

6318

  โสตทัศนศึกษา

026966248

026966249

6248

6249

  งานบริการการศึกษา

026966249

6249

  กิจการนักศึกษา