พิมพ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: บุคลากรสาขาวิชาศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ฮิต: 9271

 • อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
  หัวหน้าสาขาวิชา
 • อาจารย์รุ่งวิทย์ ลัคนทิน
 • ผศ.ดร.วิทวัน จันทร
 • ผศ.ปรีดา บุญยรัตน์
 • ผศ.ศิรินทร์ ใจเที่ยง
 • ผศ.จิรัชญา วันจันทร์
 • ผศ.สรรพจน์ มาพบสุข
 • อาจารย์วราภรณ์ สำเภา
 • อาจารย์ ดร.วุฒิไกร ศิริผล
 • ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์
 • ผศ.บุญช่วย เกิดรี