พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 2639

การศึกษา
     -          2542-2545 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่น คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     -          2545-2549 ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

     -          2557 แสดงงานนิทรรศการ Identity4 “Time Line” ณ หอศิลป์กรุงไทย จ.กรุงเทพฯ
     -          2556 แสดงงานนิทรรศการ Identity3 “สายใยแห่งความรัก” ณ หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี
     -          2554 แสดงงานในงานนิทรรศการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     -          2554 เขียนบทความ “แฟชั่นนายกรัฐมนตรีหญิงคนสำคัญของโลก” ลงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2554
     -          2549 งานวิจัย “ศักยภาพของช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร”
     -          2552 ทีมงานวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม (ระยะที่ 2 ) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ