พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 3498

 

การศึกษา

    -      2538-2542   ศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)  คณะมัณฑนศิลป์     มหาวิทยาลัยศิลปากร
    -      2542-2546   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  ประยุกตศิลปศึกษา (ภาพพิมพ์)  บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ

    -      2543   รางวัลพิเศษ  การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 12
    -      2545   รางวัลพิเศษ  การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

    -   2552   การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -   2553   การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย “ ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 7 ”
    -   2554   การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่ม 1-2-3 ครั้งที่ 1
    -   2555   การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -   2556   การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                  ผลงานวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง “สติมา”
    -   2557   การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์