พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 2625

การศึกษา       

    -          ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการละคอน  ประจำปีการศึกษา 2532    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -          ปริญญาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)ประจำปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

    -          2550 -2557 แสดงงานในการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
    -          2553  นิทรรศการศิลปะ “ทำจากธรรม” (ประเภทกลุ่ม 3 คน) จัดแสดงที่หอศิลป์จามจุรี , หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส อินทปัญโญ และ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์