• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

การศึกษา       

    -          ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการละคอน  ประจำปีการศึกษา 2532    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -          ปริญญาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)ประจำปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

    -          2550 -2557 แสดงงานในการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
    -          2553  นิทรรศการศิลปะ “ทำจากธรรม” (ประเภทกลุ่ม 3 คน) จัดแสดงที่หอศิลป์จามจุรี , หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส อินทปัญโญ และ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601