พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 3503

การศึกษา

- 2553 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล