• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

การศึกษา

     - 2552 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริการงานวัฒนธรรม) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - 2542 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601