พิมพ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Drama ฮิต: 3551

 

 

การศึกษา

     - (กำลังศึกษา) ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - 2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - 2549 ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง การสอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีศึกษา) เอกดนตรีไทย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เกียรติประวัติ

     - รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการละคอน (พฤศจิกายน 2555 – กรกฎาคม 2557)
     - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน)

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

     - ตำราพินิจดนตรีไทย เล่ม 1 และเล่ม 2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2555 โดยได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการ  ศึกษา 2551
     - บทความวิชาการเรื่อง “ย้อนอดีตจากการประชัน สู่การประกวดดนตรีไทย” ตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมสาร ปีที่ 7 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2555)
     - บทความวิชาการเรื่อง “ประวัติความเป็นมาในการบันทึกโน้ตเพลงไทย” ตีพิมพ์ในวารสาร       ศิลปกรรมสาร ปีที่ 8 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2556)
     - กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค และระดับชาติ พ.ศ.2555 – 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
     - ร่วมแสดงผลงานการประพันธ์เพลงในโครงการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2553 – 2554)