พิมพ์
วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Industrial Crafts Design ฮิต: 2390

 

การศึกษา

    - (กำลังศึกษา) Human Science International Course สถาบัน Kyushu University
    - 2543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - 2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาครุเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี