พิมพ์
วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Industrial Crafts Design ฮิต: 2966

 

การศึกษา

    -      ระดับปริญญาตรี คณะออกแบบพาณิชยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง
    -      ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
    -      โครงการวิจัยไทบ้านเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก งบประมาณจาก บริษัทปตท.จำกัดมหาชน ปี 2552
    -      โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2552
    -      โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินอันเกิดจากกระบวนการผลิตครกหินเพื่อ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 แผนงานบริหารจังหวัด(งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดลำปาง
    -      โครงการศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลำปางจากย่านบ่เก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง