• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ฮิต: 767

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ฮิต: 1495

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ฮิต: 1299

รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ฮิต: 1787

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601