พิมพ์
วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: งานบริหารและธุรการ ฮิต: 4577

 • นางสาวอภิสรา กาญจนาอรุณ
  หัวหน้างาน
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 • นางสาวณัฐชริการ์ หมื่นเทพ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • ว่าที่ ร.ต.ไอยคุปต์ ใจเย็น
  บุคลากรปฏิบัติการ
 • นางสาวเยาวลักษณ์ พวงเงิน
  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 • นายบุญเลิศ วั่นเส็ง
  พนักงานบริการ
 • นางวารินทร์ ขาวบริสุทธิ์
  พนักงานสถานที่