พิมพ์
วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Manage ฮิต: 1944

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

การศึกษา

- 2553 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล