พิมพ์
วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Manage ฮิต: 1935

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและวิจัย

การศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2543 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต(จิตรกรรม)บัณฑิตวิทยาลัย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ
- 2546 รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 5
- 2546 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49
- 2546 รางวัล “Purchase Prize” งานแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ (ประเทศ ไทย)
- 2548 รางวัลที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จาก การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่51
- 2548 รางวัลพิเศษ นิทรรศการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 17

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
การแสดงผลงาน เดี่ยว
- 2551 นิทรรศการศิลปะ “จินตภาพเชิงลบ 2551” หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ
- 2555 นิทรรศการศิลปะ “ในความแปรเปลี่ยน” Galerie N กรุงเทพฯ

การแสดงผลงาน กลุ่ม
- 2554 นิทรรศการศิลปะ “ทำจากธรรม” โดยกลุ่ม 1 2 3 หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ ผลงานวิชาการ
- 2552 บทความวิชาการเรื่อง “จินตภาพเชิงลบ 2551”