พิมพ์
วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Manage ฮิต: 2350

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

การศึกษา

- 2560 สาขาวิชา Drama University Exeter สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)
- 2547 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2542 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล