พิมพ์
วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Manage ฮิต: 2100

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

การศึกษา

- 2538-2542 ศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2542-2546 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ

- 2543 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 12
- 2545 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

- 2552 การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย “ ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 7 ”
- 2554 การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่ม 1-2-3 ครั้งที่ 1
- 2555 การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2556 การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง “สติมา”
- 2557 การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์