พิมพ์
วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User หมวด: commission-gallary ฮิต: 6868

 • ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
  ประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.มาลินี ดิลกวณิช
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อาจารย์สมาน สรรพศรี
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศาตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดร.วีระชัย กู้ประเสริฐ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายภาวพันธ์ บุนนาค
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รศ.โรจน์ คุณเอนก
  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 • ผศ.สรรพจน์ มาพบสุข
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรี
  คณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
 • นางสาวอภิสรา กาญจนอรุณ
  รักษาการเลขานุการ
  คณะศิลปกรรมศาสตร์