พิมพ์
วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: broad ฮิต: 2122

ตำแหน่ง    

อาจารย์ประจำหลักสูตร RAFFLES INTERNATIONAL COLLEGE

การศึกษา

2547   ศิลปดุษฏีบัณฑิต (สิ่งทอ) สถาบันศิลปะและการออกแบบ เบอร์มิงแฮม เมือง เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร

2541   ประกาศนียบัตร Ecole  National Superiere Industrial กรุงปารีส ประทศฝรั่งเศส
           (ทุนสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศส)

2539   ศิลปมหาบัณฑิต (Visual Art) University of South Australia เมืองอะดิเลค ประเทศออสเตรเลีย        

2536   ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย