พิมพ์
วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: broad ฮิต: 2736

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

   - ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )  ( 2555 - ปัจจุบัน )

   - กรรมการและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   - กรรมการที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

   - วิทยากรรับเชิญ หลักสูตรเศรษฐศาตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 2554 - ปัจจุบัน )

ประวัติการศึกษา

   - ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( การจัดการความรู้ ) Ph.D ( Knowladge Managent ) European Union – Asia InternationalProgram , มหวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2554

   - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration : MBA ( Managent ) Central MissouriState University , ประเทศสหรัฐอเมริกา , 2527

   - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Arts ( Economics & Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์