พิมพ์
วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: broad ฮิต: 4201

 

ตำแหน่ง       อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษา           

       2532   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       2523   การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา-เทคโนโลยีทางการศึกษา)

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ