พิมพ์
วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: broad ฮิต: 3200

 

 

ตำแหน่ง              อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา            - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                     - M.A. (Interdisciplinary Studies), University of Oregon, U.S.A

                     - Ph.D. in Chinese Language and Literature University of Washington, U.S.A