พิมพ์
วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Super User หมวด: broad ฮิต: 859

การศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง การสอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีศึกษา) เอกดนตรีไทย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติ

- รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการละคอน (พฤศจิกายน 2555 – กรกฎาคม 2557)
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน)

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

- ตำราพินิจดนตรีไทย เล่ม 1 และเล่ม 2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2555 โดยได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการ ศึกษา 2551
- บทความวิชาการเรื่อง “ย้อนอดีตจากการประชัน สู่การประกวดดนตรีไทย” ตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมสาร ปีที่ 7 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2555)
- บทความวิชาการเรื่อง “ประวัติความเป็นมาในการบันทึกโน้ตเพลงไทย” ตีพิมพ์ในวารสาร ศิลปกรรมสาร ปีที่ 8 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2556)
- กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค และระดับชาติ พ.ศ.2555 – 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- ร่วมแสดงผลงานการประพันธ์เพลงในโครงการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2553 – 2554)