พิมพ์
วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: broad ฮิต: 1681

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
- 2552-ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประจำสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2551-ปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
- 2551-2552    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2550-2551    ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ