พิมพ์
วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: broad ฮิต: 1511
  ตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Full-time Faculty Member, Department of Operations Management
Department of Operations Management [สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ]
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ :
• B.Eng. (Industrial Engineering), Kasetsart University
• M.B.A. (Management of Technology), Asian Institute of Technology
• Ph.D. Asian Institute of Technology

Area of Specialization
- Quality Management
- Process Improvement
- Customer Need Analysis