• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ตัวอย่างงานวิจัย

โครงการวิจัย การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลลายผ้าทอมือกี่โบราณนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

อาจารย์ ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์
(กำลังดำเนินการวิจัย)

ฮิต: 1620

                     สาขาวิชาการละคอน เน้นความเป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์และวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงกับ สังคมร่วมสมัยและได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปตลอด ชีวิต  นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วรณณกรรมและทฤษฎีการละคอนของตะวันตก ตะวันออกและของไทย การแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท  ดนตรี นาฏศิลป์ และทฤษฎีศิลป์ การออกแบบเพื่อการแสดง (เทคโนโลยีด้านฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกาย แต่งหน้า) ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติตามความสนใจของนักศึกษาอย่างเข้มข้น นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสศึกษาการประยุกต์ใช้ศิลปะการละคอนในด้านต่างๆ เช่นการศึกษา การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนามนุษย์ เป็นต้น
                     การเรียนการสอนในสาขานี้ส่งเสริมการใช้ความคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดโดยใช้วิจารณญาณ โดยเน้นที่กระบวนการแสดงออกซึ่งความคิดเหล่านี้ผ่านภาคปฏิบัติเป็นชิ้นงาน ต่างๆ และการฝึกฝนในผลงานละคอนเวทีระดับมืออาชีพที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องทำสารนิพนธ์ (thesis) ในชั้นปีสุดท้าย เพื่อเป็นการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้สะสมมา และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะประกอบอาชีพตามสายงานที่ถนัด

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับเต็ม) : Download

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับย่อ) : Download

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 : Download

 

Loading Player...
Watching: The voyage 1-3 ก.ย.2560 (03:17)
Loading...

 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการละคอน

 ประธานหลักสูตร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

     ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม

 

อาจารย์ ดร.ภาสกร อินทุมาร

 

อาจารย์ ดร.จารุนี อารีรุ่งเรือง

 

อาจารย์ณัฐคม แช่มเย็น

ฮิต: 30026

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601